Tuesday, September 22, 2015

บ้านหลังนี้ไร้คนเหลียวแล

บ้านหลังนี้ไร้คนเหลียวแล บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในอำเภอปลาปาก